Dobry Wiatr dla Regionów

Cykl wydarzeń kampanii "Dobry wiatr dla regionów" dobiegł końca

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej konferencją „Energetyka wiatrowa integralną częścią krajobrazu Podkarpacia” zakończyło roczny cykl wydarzeń w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobry wiatr dla regionów”. Celem kampanii, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW, było zwiększenie świadomości  i akceptacji społecznej wobec energetyki wiatrowej wśród polskiego społeczeństwa. Projekt był odpowiedzią na potrzebę udostępnienia wysokiej jakości, rzetelnych informacji, zarówno o zaletach jak i realnych ograniczeniach technologii pozyskiwania energii odnawialnej, co w rezultacie pozwoli zbudować świadomość i zaufanie społeczeństwa do niekonwencjonalnych i niskoemisyjnych źródeł energii.  Dzięki zorganizowanym wydarzeniom możliwe było dotarcie do wielu grup odbiorców: liderów i aktywistów ogólnopolskich organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, w tym także organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i przedstawicieli inwestorów oraz twórców opinii publicznej, w tym dziennikarzy prasowych i telewizyjnych, prawników, nauczycieli  oraz do szeroko rozumianego społeczeństwa. Celem projektu było stworzenie przestrzeni dla publicznej, merytorycznej dyskusji, pozwalającej na rozwikłanie wątpliwości na temat zasobów oraz sposobów pozyskiwania energii z wiatru.

Konferencja "Energetyka wiatrowa integralną częścią krajobrazu Podkarpacia" odbyła się w Rzeszowie 31 marca 2015 roku w hotelu Prezydenckim.

Spotkanie otworzył Krzysztof Tyszkiewicz pełniący funkcję wiceprezesa PSEW, który w swojej prezentacji przedstawił perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce oraz opowiedział zaproszonym gościom o Ustawie o OZE. Prace nad projektem ustawy trwały ponad 3 lata. W tym czasie wielokrotnie zmieniały się koncepcje i ewoluowały główne założenia. Fundamentem jest nowy model wsparcia, oparty na systemie aukcji. Oznacza to, że zamiast dzisiejszych zielonych certyfikatów przyznawanych każdemu przedsiębiorcy produkującemu energię z OZE - od 2016 roku inwestorzy uczestniczyć będą w aukcjach, w których trzeba będzie rywalizować o wsparcie.

Ponadto, podczas konferencji omówione zostały następujące tematy: możliwości i uwarunkowanie województwa podkarpackiego dla rozwoju energetyki wiatrowej, metody prognozowania, unikania i minimalizacja oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, wpływ hałasu turbin wiatrowych na zdrowie człowieka, mała energetyka wiatrowa, metody pomiaru i rejestracji pomiarów energetycznych wiatru wykorzystywane do projektowania lokalizacji farm wiatrowych, energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie.

Podczas Konferencji głos zabrali:

- Krzysztof Tyszkiewicz, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

- prof. Zbigniew Myczkowski, Politechnika Krakowska

- Marta Kaczmarek, EkoPerfekt

- dr Jacek Szulczyk, dB-Projekt Sp. z o.o.

- Piotr Rudyszyn, w4e Centrum Energii Wiatrowej
- Jerzy Krużel, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła prelekcja dotycząca wiedzy na temat oddziaływania hałasu farm wiatrowych na ludzkie zdrowie. Podczas prezentacji dr Jacek Szulczyk z firmy dB-Projekt Sp. z o.o. omówił problemy określania poziomów imisji i zasięgu hałasu na etapie projektowania farm wiatrowych.  Dźwięk wynikający z pracy turbin nie wywołuje ryzyka utraty słuchu czy innych szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi. Infradźwięki i dźwięki słyszalne nie stanowią zagrożenia dla ludzi, podkreślał podczas prezentacji dr Szulczyk.

Prof. Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej omówił zagadnienia dotyczące energetyki wiatrowej w polskim krajobrazie. Podczas prelekcji podkreślał, że lokalizacje muszą być każdorazowo dokumentowane dla konkretnego miejsca, nie ma możliwości, żeby tego typu inwestycje powstały w myśl odgórnych, „sztywnych” założeń. Umiejscowienie parków wiatrowych zależy przede wszystkim od warunków wietrzności oraz uwarunkowań środowiskowych i infrastrukturalnych. Dla każdego planowanego parku wiatrowego wykonuje się zaawansowane analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia przyniesie oczekiwane rezultaty. W polskim prawodawstwie zawarte są precyzyjne przepisy określające zasady lokalizacji farm wiatrowych

Kolejna prelekcja dotyczyła „Metody prognozowania, unikania i minimalizacji oddziaływania farm wiatrowych na środowisko” i została przedstawiona przez Martę Kaczmarek z firmy EKOPERFEKT. Zasadniczym elementem procesu prognozowania oddziaływań farm wiatrowych na środowisko jest ocena lokalizacji pod kątem potencjalnych konfliktów społecznych i środowiskowych oraz określenie zakresu analiz niezbędnych dla kompleksowej oceny wpływu inwestycji na otoczenie.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

 

 

Zakończenie cyklu konferencji na Podkarpaciu!

 

Zapraszamy na ostatnią już konferencję w ramach kampanii "Dobry wiatr dla regionów". Wydarzenie pod nazwą ENERGETYKA WIATROWA INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KRAJOBRAZU PODKARPACIA odbędzie się w 31 marca 2015 r. w Rzeszowie.

Zapraszamy do rejestracji!

Zobacz program!

Zarejestruj się!

 

 

Energetyka wiatrowa na Podlasiu.

 

Konferencję otworzył Grzegorz Skarżyński (Wiceprezes PSEW), który w swojej prezentacji opowiedział zaproszonym gościom o niedawno przyjętej przez Sejm Ustawie o  odnawialnych źródłach energii. Następnie głos zabrał Karol Mitraszewski z DNV GL Polska, który omówił temat dot. prognozowania produktywności farm wiatrowych. Michał  Sikora z firmy CASE Doradcy Sp. z o.o. wygłosił prelekcję nt. „Analiza efektu ekologicznego w LCA turbiny wiatrowej”. Ocena Cyklu Życia LCA (ang. Life Cycle Assessment) jest metodą zarządzania środowiskowego, pozwalającą na identyfikację najważniejszych aspektów środowiskowych oraz ocenę ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia począwszy od pozyskania surowców przez proces produkcyjny, użytkowanie oraz końcowe zagospodarowanie odpadów. Temat „Energetyka wiatrowa a środowisko” został przedstawiony przez Macieja Rozkruta z firmy ENVIRON Poland Sp. z o.o. Prelekcję nt. małej energetyki wiatrowej wygłosił prof. dr  hab. Inż. Piotr Doerffer z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Rynek małych elektrowni wiatrowych jest w początkowej fazie wzrostu i ma przed sobą sporo wyzwań, ale także duże perspektywy i szanse rozwoju. Niedawno przyjęta przez Sejm Ustawa o OZE ma ułatwić rozwój małej energetyki wiatrowej. Dr inż. Wojciech Miąskowski z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego wygłosił prelekcję dot. technologii energetyki rozproszonej i możliwości ich rozwoju. Energetyka rozproszona jest formą wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także paliw płynnych, przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przeznaczonych do ich lokalnego wykorzystania. Energia jaka jest wytwarzana w systemie rozproszonej energetyki to najczęściej ta pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Zalety energetyki rozproszonej to m.in. możliwość wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, w tym w szczególności odnawialnych źródeł energii, uniknięcie nadmiernej mocy zainstalowanej, redukcja strat przesyłowych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację źródeł energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

 

Rejestracja otwarta!

 

"Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa Podlaskiego" to tytuł kolejnej konferencji. Zapraszamy na wydarzenie w Suwałkach, 25 lutego 2015 r.

Zobacz program!

Zarejestruj się!

 

 

Rejestracja otwarta!

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty dla administracji publicznej "Energetyka wiatrowa a ochrona przyrody", które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, 10 lutego 2015 r.


Zobacz program !

Zarejestruj się !

 

 

 

 

Śniadanie prasowe nt. Istniejące regulacje lokalizacyjne dla inwestycji wiatrowych


zapraszamy na świąteczne śniadanie prasowe, na którym będzie mowa m.in. o nowej propozycji legislacyjnej zmieniającej Prawo budowlane i Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 2964). Proponowane w projekcie rozwiązania mogą istotnie wpłynąć na procedurę lokalizowania elektrowni wiatrowych w Polsce wprowadzając m.in. obowiązek sytuowania farm wiatrowych na podstawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (Rezygnacja z Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu).

 

W spotkaniu, które odbędzie się 11 grudnia, o godzinie 10:00, w Warszawie, w restauracji Superiore (Piękna 28/34) udział wezmą:


dr Arkadiusz Sekściński – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

dr Karol Lasocki – Kancelaria prawna K&L Gates

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

Wiatraki na Lubelszczyźnie

 

26 listopada w Lublinie odbyła się czwarta z cyklu i ostatnia w tym roku konferencja regionalna w ramach kampanii "Dobry wiatr dla regionów".

Konferencję pn. "Energetyka wiatrowa integralną częścią Ziemi Lubelskiej" otworzył Wojciech Cetnarski pełniąca funkcję Prezesa PSEW, który w swojej prezentacji przedstawił perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i poszczególnych województwach oraz opowiedział zaproszonym gościom o aktualnie planowanych projektach ustaw, które dotyczą sektora odnawialnych źródeł energii.

Następnie głos zabrali dr Michał Wydra z Politechniki Lubelskiej, który omówił temat potencjału energetycznego województwa lubelskiego oraz Piotr Rudyszyn z W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o., który przedstawił prezentacje o warunkach i aspektach prawnych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim. Lubelszczyzna jest dość atrakcyjnym obszarem dla energetyki wiatrowej choć nie aż tak jak północne części Polski. Analiza wykazała średnie prędkości wiatru na poziomie 5 –6 m/s, a na terenie Lubelszczyzny potencjalnie może powstać około 9 dużych farm wiatrowych o łącznej mocy 422 MW co daje przeciętnie 170 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW. Roczna produkcja generacji wiatrowej będzie się wahała od 800 GWh do maksymalnie 1094 GWh rocznie co może stanowić od 14 do 18,8% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną Lubelszczyzny.

Temat dotyczący optymalizacji projektu farmy wiatrowej omówił Karol Mitraszewski z DNV GL Polska. Projektowanie farmy wiatrowej to proces wymagający uwzględnienia bardzo wielu czynników wpływających na możliwość realizacji i efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Są to m. in. produkcja energii elektrycznej, spełnienie wymagań hałasowych i środowiskowych, koszt urządzeń czy koszt budowy i modernizacji dróg dojazdowych. Błędy popełnione na etapie projektowania są trudne do wyeliminowania w późniejszym okresie. Źle zaprojektowana farma wiatrowa nie przynosi zysków, jakie mogłaby przynieść wykorzystując potencjał danej lokalizacji.

Dr hab. Krzysztof Markowicz z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił prezentację na temat akustyki i oddziaływań fizycznych farm wiatrowych. Podstawowym i najważniejszym warunkiem właściwego wyboru lokalizacji parku wiatrowego jest zachowanie tzw. norm jakości środowiska. Oznacza to, że dla każdej inwestycji wykonuje się zaawansowane analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Prelekcja „Jak skutecznie przeprowadzać konsultacje społeczne” została wygłoszona przez Adama Królikowskiego z Green Power  Development Wind Sp. Z o.o. sp. k.  W przypadku inwestycji farmy wiatrowej w Polsce konsultacje społecznej wymagane są przy procedurach: oceny oddziaływania na środowisko inwestycji zakończonej wydaniem decyzji środowiskowej oraz zmiany gminnych dokumentów planistycznych na obszarze na którym planowana jest inwestycja.

Dr hab. Mariusz Matyka z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) umówił temat wpływu energetyki wiatrowej na produkcję rolniczą. Analiza dotychczasowego stanu wiedzy pozwala stwierdzić, że budowa farm wiatrowych nie powinna powodować pogorszenia warunków uprawy roślin rolniczych. Wprost przeciwnie dostępne źródła wskazują na szereg pozytywnych następstw koegzystencji farm wiatrowych i upraw rolniczych. Energetyka wiatrowa nie stwarza również większych ograniczeń w produkcji roślinnej.

Wpływ pakietu klimatyczno-energetycznego na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce omówił dr Krzysztof  Księżopolski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnią prelekcję wygłosiła dr Joanna Sztyber na temat procesu wydawania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona pierwszym etapem tego procesu, poprzedzając choćby takie decyzje administracyjne jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzja o pozwoleniu na budowę.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

 

 

Rejestracja otwarta!

 

Zapraszamy do rejestracji na konferencję ENERGETYKA WIATROWA INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZIEMI LUBELSKIEJ (program).

Zarejestruj się już teraz!

 

 

 

Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne

 

Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne to tytuł kolejnej konferencja regionalnej zorganizowanej w ramach kampanii, która tym razem odbyła się we Wrocławiu. Konferencję otworzył Wojciech Cetnarski pełniąca funkcję Prezesa PSEW, który w swojej prezentacji przedstawił aktualny stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i poszczególnych województwach oraz opowiedział zaproszonym gościom o aktualnie planowanych projektach ustaw, które dotyczą sektora odnawialnych źródeł energii.

Następnie głos zabrał dr inż. Piotr Stawski z Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, który przedstawił temat dot. wpływu farm wiatrowych na środowisko. Elektrownie wiatrowe stanowią bezemisyjną alternatywę dla procesów spalania paliw węglowych. Wpływają jednak na takie elementy środowiska jak krajobraz, klimat akustyczny, bioróżnorodność. Prezentacja pokazywała praktyczne kierunki rozwiązań skutkujących marginalizacją tego rodzaju oddziaływań. Następną prezentację wygłosił dr hab. inż. Robert Smoleński z Instytutu Inżynierii Elektrycznej o możliwości produkcji energii z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wykorzystanie energii wiatrów na wysokich pułapach (większa gęstość i stałość energii) może przyczynić się do zwiększenia udziału energii wiatru w bilansie energetycznym, a zastosowanie zasobników energii w systemach elektroenergetycznych umożliwia zwiększenie zdolności przyłączeniowych OZE. Uwarunkowania przestrzenne województwa Dolnośląskiego dla rozwoju energetyki wiatrowej przedstawił Piotr Rybkowski z Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. W celu wyznaczenia obszarów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wiele gmin w województwie dolnośląskim rozpoczęło w ostatnich latach procedurę sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Anna Siwkowska z Ambiens Sp. z o.o. omówiła proces wydawania decyzji środowiskowych w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej. Podstawowym i najważniejszym warunkiem właściwego wyboru lokalizacji parku wiatrowego jest zachowanie tzw. norm jakości środowiska. Oznacza to, że dla każdej inwestycji wykonuje się zaawansowane analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Prelekcja „Oddziaływanie energetyki wiatrowej na zdrowie” została wygłoszona przez dr. hab. n. med. Donatę Kurpas, prof. PMWSZ w Opolu. Przedstawiała ona najświeższe badania, które potwierdzają, że nie ma żadnych dowodów na to, że praca elektrowni wiatrowych wpływa negatywnie na zdrowie ludzi. Dr Krzysztof Badora z Uniwersytetu Opolskiego omówił zagadnienia dotyczące energetyki wiatrowej w polskim krajobrazie. Przedstawił szczegóły oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko oraz etapy lokalizacji inwestycji (studium, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych), uwarunkowania rozwoju elektrowni wiatrowych oraz szanse i zagrożenia jakie wynikają z budowy tych elektrowni. Sposoby skutecznego zarządzania parkiem wiatrowym omówił dr inż. Sebastian Cichowski z WSB Service Sp. z o.o. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, niezależnych od producentów turbin rozwiązań software'owych zawsze wiadomo, co w danym momencie dzieje się z elektrownią wiatrową. Analizowane są wszelkie niezbędne dane, między innymi jak: ilość wyprodukowanej energii, dostępność turbiny do pracy, usterki i niezaplanowane przerwy w produkcji energii, przeprowadzone naprawy i konserwacje. Miesięczne raporty stanowią bazę właściwej kontroli, jest to również istotny faktor w przypadku opracowywania technicznych ulepszeń.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

 

 

 

Rozwój OZE szansą dla Świętokrzyskiego

 

22 września odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu "Dobry wiatr dla regionów". Wydarzenie pn. "Rozwój OZE szansą dla regionu" odbyło się w Kielcach. Konferencję otworzył Grzegorz Skarżyński pełniący funkcję członka Zarządu PSEW, który w swojej prezentacji przedstawił aktualny stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i poszczególnych województwach oraz opowiedział zaproszonym gościom o aktualnie planowanych projektach ustaw, które dotyczą sektora odnawialnych źródeł energii. Dr Joanna Mazurkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu omówiła społeczne i ekonomiczne skutki walki z wiatrakami, udział energetyki wiatrowej w systemie elektroenergetycznym, a także poddała ocenie aspekty funkcjonowania farm wiatrowych. Następnym prelegentem był Zbigniew Blecha, reprezentujący firmę Martifer Renewables, który zabrał głos w sprawie znaczenia akceptacji społecznej w procesie inwestycyjnym oraz odpowiedniego podejścia przedsiębiorcy do społeczności lokalnej. Podjęcie przez inwestorów wiarygodnych działań komunikacyjnych oraz zrozumienie obaw i potrzeb lokalnych społeczności zapewnia przychylne nastawienie do inwestycji i zabezpiecza przed atakami przeciwników. Paweł Konieczny z Fundacji Myśli Ekologicznej opowiedział o uwarunkowaniach realizacji farm wiatrowych w województwie świętokrzyskim. Szczegółowo przedstawił uwarunkowania terenowe, które cechują województwo dużym rozproszeniem zabudowy i znacznym udziałem obszarów objętych formami ochrony przyrody (aż 66% powierzchni województwa). Bartłomiej Kolipiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich wygłosił prelekcję dot. energetyki wiatrowej w planowaniu przestrzennym gminy. Omówił on szczegółowo stan istniejący uwarunkowań planistycznych lokalizacji farm wiatrowych oraz proponowane zmiany przepisów prawnych. Kolejny temat dot. wpływu różnych technologii pozyskiwania energii na środowisko pod kątem emisji CO2 został przedstawiony przez Antoniego Bielewicza z European Climate Foundation. Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – nie emituje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki czy tlenki azotu, jak również żadnych pyłów. Ostatnią prelekcję pt. „OZE jako alternatywa dla energetycznego rozwoju regionu” wygłosił Michał Kubecki z Instytutu IOZE.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem świętokrzyskich władz samorządowych, które mamy nadzieję przełoży się w najbliższej przyszłości na wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na tym obszarze.

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

 

 

 

Rejestracja otwarta!

Rozpoczęliśmy rejestrację na październikowe wydarzenia kampanii. Zapraszamy do rejestracji na:

  • - warsztaty dla administracji publicznej "Akustyka i oddziaływanie na zdrowie człowieka" w Krakowie, 6 października 2014 r. (zobacz program) oraz
  • - konferencję "Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne" we Wrocławiu, 21 października 2014 r. (zobacz program).


Zarejestruj się już teraz!

 

 

Dobry wiatr dla Wielkopolski

W Poznaniu, 9 września odbyła się pierwsza z cyklu konferencji regionalnych, pn. „Współczesne oblicze energetyki wiatrowej”,

Konferencję otworzyła Dagmara Żygowska pełniąca funkcję członka Zarządu PSEW, która w swojej prezentacji przedstawiła aktualny stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i poszczególnych województwach oraz opowiedziała zaproszonym gościom o aktualnie planowanych projektach ustaw, które dotyczą sektora OZE. Następnie głos zabrał Paweł Przybylski z Siemens Sp. z o.o., który opowiedział o najważniejszych technologicznych osiągnięciach w branży energetyki wiatrowej. Korzyści z rozwoju technologicznego to m.in. ograniczona emisja dźwięku w nowoczesnych turbinach, zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji dzięki systemom monitorowania pracy turbiny, automatyczny system bezpiecznego wyłączenia turbiny wiatrowej w przypadku wystąpienia usterki oraz większe rozmiary turbin co przekłada się na ich mniejszą ilość na farmie wiatrowej. Tematy dotyczące akceptacji społecznej zostały przedstawione przez posła Jacka Najdera, Roberta Bocha z firmy mediatorzy.pl oraz Tadeusza Kierysa z firmy Domrel. Wszyscy prelegenci byli zgodni co do jednego: podjęcie przez inwestorów wiarygodnych działań komunikacyjnych oraz zrozumienie obaw i potrzeb lokalnych społeczności zapewnia przychylne nastawienie do inwestycji i zabezpiecza przed atakami przeciwników. Prof. Piotr Tryjanowski w Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił prelekcję dot. ornitologii. Ptaki i nietoperze mogą być w pewnym stopniu narażone na oddziaływanie turbin wiatrowych, szczególnie w takich miejscach, jak trasy migracji, miejsca gniazdowania czy intensywnego żerowania. Dla każdego planowanego parku wiatrowego przeprowadzane są szczegółowe badania ornitologiczne (ptaków) i chiropterologiczne (nietoperzy). Wyniki przeprowadzonych badań są kluczowym elementem raportu oddziaływania na środowisko, na podstawie którego wydawana jest decyzja środowiskowa zawierająca szczegółowe warunki, które inwestor obowiązkowo musi spełnić. Taki sposób postępowania gwarantuje, że parki wiatrowe lokalizowane są poza obszarami podwyższonego ryzyka dla ptaków i nietoperzy. Kolejny temat dotyczący aktualnego stanu prawnego i wiedzy na temat oddziaływania inwestycji energetyki wiatrowej został przedstawiony przez dr Jacka Szulczyka z Pracowni Akustyczno-Środowiskowej EKO-POMIAR. Omówił on problemy określania poziomów imisji i zasięgu hałasu na etapie projektowania farm wiatrowych.  Infradźwięki i dźwięki słyszalne nie stanowią zagrożenia dla ludzi, podkreślał podczas prezentacji dr Szulczyk. Ostatnią prelekcję wygłosił dr Krzysztof Księżopolski z Uniwersytetu Warszawskiego na temat wpływu energetyki wiatrowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego istotne jest, aby jak najdłużej utrzymać dostępność krajowych zasobów energetycznych przy zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego - będzie to jednak wymagało rozwijania zróżnicowanych technologii w celu pokrycia rosnących potrzeb energetycznych Polski. Wykorzystanie OZE oraz podnoszenie efektywności energetycznej wydłuży na kolejne dziesięciolecia czas korzystania z krajowych zasobów paliw kopalnych.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 

 

 

 

NIMBY na PIMBY

W dniu 4 września rozpoczęliśmy jesienną odsłonę wydarzeń kampanii. Podczas warsztatów w Gdańsku przedstawiliśmy pracownikom administracji publicznej temat społecznej akceptacji inwestycji energetyki wiatrowej. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się Mikołaj Franas, przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Aval-Consult, który przedstawił uczestnikom sposoby przebiegu konsultacji społecznych i procedury wynikające z KPA. Następnie radca prawny Jolanta Kochanowska określiła w swoim wystąpieniu kto jest stroną w postepowaniu środowiskowym i jakie są uprawnienia organizacji ekologicznych. Część praktyczną spotkania poprowadzili Tomasz Koprowiak, Burmistrz Gminy Kisielice oraz Jerzy Kalinowski, reprezentujący firmę EDPR Polska przedstawiając konkretne przykłady inwestycji i sposoby działania wśród społeczności lokalnych mające na celu wzbudzenie akceptacji inwestycji energetyki wiatrowej. W całodniowym wydarzeniu wzięli udział głównie pracownicy Urzędów Gmin i Powiatów oraz Powiatowych Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznych. W związku z kameralnym charakterem wydarzenia uczestnicy mieli możliwość otwartej dyskusji, co doprowadziło do wymiany doświadczeń.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

Rejestracja otwarta!


Uprzejmie informujemy, że rejestracja na nadchodzące wydarzenia projektu jest już otwarta. Udostępniliśmy Państwu formularz rejestracyjny na warsztaty w Gdańsku oraz konferencje w Poznaniu i Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi programami warsztatów i konferencji.

Zarejestruj się już teraz!

 


Energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie


W najbliższy piątek, 27.06.2014 r., w Toruniu przedstawiciele administracji publicznej mają możliwość zapoznać się bliżej z tematem energetyki wiatrowej w polskim krajobrazie. Pod takim właśnie hasłem odbędą się warsztaty będące częścią cyklu "Procedury w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej". Organizator podejmie się gorącego tego lata tematu chcąc tym samym rozwiać nagromadzone wątpliwości i zweryfikować opinie. W programie spotkania oprócz prelekcji m.in prof. Zbigniewa Myczkowskiego (Politechnika Krakowska) i dr Witolda Lenarta (Uniwersytet Warszawski) znalazł się wizja terenowa na farmę wiatrową Linowo. Przedstawiciele firmy EDF EN oprowadzą uczestników po farmie, a także umożliwią wejście do środka turbiny. Aspekty techniczne samych turbin omówi specjalista techniczny firmy Vestas. Szkolenie w Toruniu będzie zamykającym letnią część projektu, kolejne wydarzenia na terenie Polski PSEW zaplanował już od września.

Szczegółowy program warsztatów znajdą Państwo tutaj.


Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 Dobry wiatr dotrze do Międzywodzia!

 

24-25 czerwca 2014 r. w Międzywodziu odbędą się warsztaty dla organizacji pozarządowych "Wiatr zmian-ngo po zielonej stronie mocy". Przez dwa dni warsztatów przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych z całej Polski będą mieli możliwość spotkać się ze specjalistami w dziedzinie energetyki wiatrowej. Poruszone zostaną najbardziej nurtujące kwestie takie jak wpływ energetyki wiatrowej na krajobraz, kwestie akustyki, wymogi ornitologiczne, stabilność i integracja zmiennych OZE, cykl życia elektrowni wiatrowych oraz metodologie edukacyjne. Trenerami podczas warsztatów będą: prof. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr Krzysztof Badora (Uniwersytet Opolski), dr Jacek Szulczyk (Pracownia Środowiskowo-Akustyczna Eko-Pomiar), dr inż. Patrycja Rogalska (Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi przy ZUT w Szczecinie), Krzysztof Prasałek (wiceprezes EPA z o.o.), Izabela Kielichowska (GE Energy). Drugiego dni warsztatów odbędzie się wizja terenowa na farmie Jagniątkowo, która połączona zostanie z zorganizowanymi dla uczestników pomiarami akustycznymi pod nadzorem dr Jacka Szulczyka. Następną atrakcją dla uczestników będzie zaprezentowanie przez Michała Jasińskiego-ornitologa z zespołu Clanga prof. Wysockiego (Uniwersytet Szczeciński) sposobu pracy radaru ornitologicznego znajdującego się na terenie farmy oraz wyników jego pomiarów.

 

Szczegółowy program warsztatów znajdą Państwo tutaj.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.Rejestracja


Rozpoczęła się rejestracje na warsztaty dla organizacji pozarządowych "Wiatr zmian-ngo po zielonej stronie mocy" w Międzywodziu oraz warsztaty dla administracji publicznej "Energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie" w Toruniu. Formularze rejestracyjne są do ściągnięcia bezpośrednio poniżej lub w zakładce Rejestracja.

Formularz rejestracyjny na warsztaty dla organizacji pozarządowych 'Wiatr zmian-ngo po zielonej stronie mocy"

Formularz rejestracyjny na warsztaty dla administracji publicznej "Energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie"

Więcej informacji udzieli Państwu koordynator projektu Domino Głowacka - d.glowacka@psew.pl , +48 665 370 447.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 


Inauguracja projektu "Dobry wiatr dla regionów"

 

4 czerwca br.  śniadaniem prasowym w Olsztynie PSEW zainaugurował projekt „Dobry wiatr dla regionów”. Na spotkaniu prof. Feliks Jaroszyk omówił aspekty hałasu i akustyki w odniesieniu do zdrowia człowieka, moderatorem wydarzenia był dr Arkadiusz Sekściński Wiceprezes PSEW.
W śniadaniu wzięli udział liczni przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji. Po zakończeniu otwartej dyskusji uczestnicy pojechali na wizję terenową na farmę wiatrową Malbork, gdzie oprowadzeni zostali przez przedstawicieli właściciela farmy, firmy PGE EN. Dzięki uprzejmości PGE EN uczestnicy mieli okazję obejrzeć turbinę od wewnątrz, poznać pracę farmy oraz zapoznać się z ciekawostkami technicznymi i środowiskowymi związanymi z inwestycją. Wśród dziennikarzy na farmie obecny był również zespół PSEW, który dumnie przedstawiał założenie całej kampanii oraz reprezentował Stowarzyszenie. W mediach ukazały się już pierwsze publikacje.

Materiał wyemitowany przez TV Olsztyn

Relacja w Radio Olsztyn

Relacja Gazeta.pl Olsztyn

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej .

 Czysty jak wiatrak – I popularnonaukowe śniadanie prasowe

 

Pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu jest popularnonaukowe śniadanie prasowe pn. „Czysty jak wiatrak”, które odbędzie się 4 czerwca w Olsztynie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele lokalnych mediów - zarówno branżowych jak i ogólnotematycznych.

Śniadanie odbędzie się w restauracji Malta Cafe na terenie Starego Miasta. Jego rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 10.00.

Tematem pierwszego śniadanie prasowego będzie „Akustyka a zdrowie człowieka”.
Po wykładzie, przeprowadzonym przez Prof. zw. dr hab. Feliksa Jaroszyka, dziennikarze z województwa warmińsko-mazurskiego będą mieli również okazję do otwartej dyskusji z ekspertem. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany Profesor Jaroszyk jest autorytetem w kwestii akustyki i jej wpływu na zdrowie - jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego, członkiem Rady Wydziału Lekarskiego II oraz Dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz  autorem wielu badań i publikacji. Wokół akustyki, w kontekście turbin wiatrowych, powstało sporo kontrowersji. Zależy nam na przekazaniu twórcom opinii publicznej rzetelnych informacji. Dodatkowa dyskusja pozwoli na swobodną wymianę opinii. Jej celem jest również poruszenie aspektów budzących obawy i wątpliwości.

Część merytoryczna zakończona zostanie wizją terenową na farmie Malbork (we wsi Koniecwałd). Uczestnicy będą mieli możliwość bliższego poznania pracy elektrowni wiatrowej, postawionej w 2007 r., składającej się z 9 turbin wiatrowych o łącznej mocy 18 MW. W wizji terenowej uczestniczyć będą przedstawiciele firmy PGE Energia Natury, będącej właścicielem farmy, którzy szczegółowo zaprezentują pracę parku wiatrowego, a także odpowiedzą na nurtujące dziennikarzy pytania, dotyczące tejże inwestycji.

 

 

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 

 

 

 


Patronaty

czwartek, 28 sierpnia 2014 19:39

PATRONAT HONOROWY

Cykl konferencji regionalnych "Dobry wiatr dla regionów" został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Gospodarki

oraz Ministra Środowiska

Dodatkowo:

- Konferencja regionalna "Współczesne oblicze energetyki wiatrowej" (Poznań, 9.09.2014)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego


- Konferencja regionalna "Rozwój OZE szansą dla regionu" (Kielce, 22.09.2014)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Świętokrzyskiego

- Konferencja regionalna "Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne" (Wrocław, 21.10.2014)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego

- Konferencja regionalna "Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa Podlaskiego" (Suwałki, 25.02.2015)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego

 

 

oraz Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego

 

- Konferencja regionalna "Energetyka wiatrowa integralną częścią krajobrazu Podkarpacia" (Rzeszów, 31 marca 2015)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Podkarpackiego

 

- Warsztaty dla administracji publicznej "NIMBY na PIMBY - jak kształtować świadomą akceptacje inwestycji wiatrowych" (Gdańsk, 4.09.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Pomorskiego- Warsztaty dla administracji publicznej "Akustyka i oddziaływanie na zdrowie człowieka" (Kraktów, 6.10.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Małopolskiego


- Warsztaty dla administracji publicznej "Dobra decyzja środowiskowa gwarancją sukcesu" (Warszawa, 17.11.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Wojewody Mazowieckiego


- Warsztaty dla administracji publicznej "Dobra decyzja środowiskowa gwarancją sukcesu" (Warszawa, 17.11.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka MazowieckiegoPATRONAT MEDIALNY

Patronem medialnym projektu "Dobry wiatr dla regionów" jest Portal Samorządowy


OrganizatorPolskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

 

 


Patron medialny

Portal Samorządowy